SPZOZ w Mogilnie » Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej

Nagłówek

menu

Zawartość


Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: : 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Nr Projektu: RPKP.06.01.01-04-0100/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.33.2018zawarta w Toruniu
w dniu 29sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
88-320 Strzelno

Cele Projektu:

Cel główny:

Podniesienie jakości i dostępności do opieki długoterminowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w tym przede wszystkim powiatu mogileńskiego), poprzez utworzenie nowych miejsc tej opieki w Filii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelnie.

Cele szczegółowe:

– utworzenie nowych miejsc całodobowej stacjonarnej opieki długoterminowej;
– zadowalająca jakość usług medycznych;
– koncentracja, kompleksowość i ciągłość opieki długoterminowej;
– dysponowanie nowoczesnym sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym;
– wykorzystanie potencjału kadry medycznej;
– zapewnienie odpowiedniego komfortu pacjentom.

Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt zakłada przebudowę Budynku Głównego Szpitala w Strzelnie wraz z jego nadbudową i adaptacją pomieszczeń. Nastąpi dostosowanie infrastruktury do potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, który zostanie przeniesiony do tego obiektu z obecnej lokalizacji w Mogilnie i powiększony w zakresie swojej działalności z 25 łóżek do 50 łóżek. W strukturach SPZOZ utworzonych zostanie tym samym 25 nowych miejsc opieki długoterminowej. ZOL zostanie ponadto doposażony w 166 szt. nowej aparatury medycznej.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
1) Roboty budowlane:
Prace budowlane polegające na przebudowie Budynku Głównego Filii Szpitala w Strzelnie pod potrzeby ZOL-u, która obejmie:
a) kondygnacje piwniczną o powierzchni 859,30 m2, gdzie znajdą się m.in. pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenie mycia i dezynfekcji łóżek oraz pomieszczenia przechowywania zwłok;
b) kondygnację parteru o powierzchni 1 096,20 m2, gdzie znajdą się m.in. Izba Przyjęć, pomieszczenia oddziału dziennego, gabinety terapeutyczne i psychologiczne, pokoje terapii zajęciowej, sale rehabilitacji ruchowej z niezbędnym zapleczem, pomieszczenia socjalne, magazyny i zespoły sanitarne dla osób niepełnosprawnych;
c) kondygnację I piętra o powierzchni 906,20 m2, gdzie znajdzie się m.in. 34-łóżkowy oddział pobytowy dla pacjentów ZOL (z pokojami jedno-, dwu- i trzyłóżkowymi oraz niezbędnymi węzłami sanitarnymi), sale pobytu dziennego i terapii zajęciowej, a także gabinety: terapeutyczne, badań, zabiegowe oraz pomieszczenia personelu medycznego;
d) kondygnację II piętra o powierzchni 671,80 m2, która w części będzie nadbudowana (w skrzydle zachodnimbudynku), gdzie znajdzie się m.in. odcinek 16-łóżkowy ZOL dla pacjentów w stanach ciężkich (głównie terminalnych) – złożony z 2 pokoi jednołóżkowych i 7 pokoi dwułóżkowych wraz z dwiema łazienkami, pomieszczenia zabiegowe, pielęgniarskie, pro-morte, pokoje personelu, a także Hostel z 8. miejscami noclegowymi dla rodzin pacjentów ZOL-u.
Łączna powierzchnia użytkowa Budynku Głównego w Filii Szpitala w Strzelnie, która objęta zostanie pracami budowlanymi wyniesie – 3 533,50 m2.
2) Zakup aparatury medycznej:
– Łóżko szpitalne (25szt.),
– Zestaw zapobiegający powstawaniu odleżyn (25 szt.),
– Zestaw ułatwiający pielęgnację (3szt.),
– Zestaw ułatwiający pielęgnację z wanną (2szt.),
– Kabina UGUL z osprzętem (2 szt.),
– Cykloergometr (2szt.),
– Rotor kończyn górnych (2szt.),
– Materac rehabilitacyjny (2 szt.),
– Drabinka gimnastyczna (2szt.),
– Poręcz do nauki chodzenia (2szt.),
– Aparat do elektroterapii (2szt.),
– Stół do terapii zajęciowej (2szt.),
– Koncentrator tlenu (3szt.),
– Ssak elektryczny (4szt.),
– Inhalator (3szt.),
– Glukometr (5 szt.),
– Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (3szt.),
– Zestaw do reanimacji (3 szt.),
– Pompa infuzyjna (6szt.),
– Wózek inwalidzki (5szt.),
– Kule (10szt.),
– Chodzik (5szt.),
– Balkonik (5szt.),
– Laska (5szt.),
– Stetoskop (2szt.),
– Aparat EKG (1szt.),
– Respirator stacjonarny (1szt.),
– Defibrylator (3szt.),
– Stolik przyłóżkowy (25 szt.),
– Waga ze wzrostomierzem (3 szt.),
– Nebulizator (3 szt.).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (2022 rok)
a)Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 928 371,00 PLN
b)Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1szt.
c)Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
d)Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1szt.
e)Liczba zakupionej aparatury medycznej – 166szt.
f) Liczba wyposażonych /doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1szt.
Wskaźnik rezultatu (2023 rok)
a)Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 45 427 osoby
b)Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 768 osoby
c)Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 768 osoby

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita Projektu – 10 967 992,50 PLN (100,00%)
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –8 351 367,66 PLN (76,14%)
– Budżet Powiatu Mogileńskiego -2 597 742,35 PLN (23,69%)
– Wkład własny –18 882,49 PLN (0,17%)

Okres realizacji Projektu: 18.09.2017 – 31.12.2022