SPZOZ w Mogilnie » Nazwa Projektu:„Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”

Nagłówek

menu

Zawartość

Nazwa Projektu:„Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”

 

 logo

 

 

Nazwa Projektu:Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”– Nr: RPKP.03.02.00-04-019/14

 

Cele realizowanego Projektu:

1. Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów określonych w przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej.

2. Dostosowanie obiektów szpitalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi zabezpieczeń ppoż. i sanitarnych.

4. Wzrost ilości wykonywanych badań i procedur medycznych.

5. Rozszerzenie zakresu świadczonych badań i procedur medycznych.

6. Poprawa jakości wykonywanych badań i procedur medycznych.

7. Nowe możliwości diagnostyczne.

8. Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wykonanie diagnostyki oraz leczenia, a tym

samym wzrost liczby obsługiwanych pacjentów.

9. Poprawa komfortu pracy i zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego.

10. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych sprzętu medycznego.

11. Wzrost pozycji konkurencyjnej SPZOZ-u na rynku usług medycznych – poprzez rozszerzenie zakresu działalności leczniczej i wzrost jakości leczenia.

 

Zakres rzeczowy realizowanego Projektu:

I. Roboty budowlane:

1. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (Mogilno).

2. Budowa przyłącza elektrycznego, modernizacja trafostacji wraz z zakupem agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu (Mogilno).

3. Dostosowanie obiektów do wymogów p/poż. i wymogów sanitarnych (Mogilno, Strzelno).

4. Wyposażenie obiektu szpitalnego w dźwig osobowy (Strzelno).

5. Wyposażenie obiektów w instalację gazów medycznych (Strzelno).

6. Modernizacja pomieszczeń szatni dla personelu medycznego (Mogilno, Strzelno).

7. Przebudowa sieci wodociągowej wewnętrznej – w tym cyrkulacja wody (Mogilno).

8. Instalacja rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę – 2 szt. (Mogilno, Strzelno).

 

II. Sprzęt medyczny:

1. Centrala monitorująca + 2 kardiomonitory (zestaw) – 1 szt.

2. Defibrylator – 2 szt.

3. Dermatoskop – 1 szt.

4. Dermatom – 1 szt.

5. EKG – 2 szt.

6. Fotel laryngologiczny – 2 szt.

7. Fotel ginekologiczny – 4 szt.

8. Gastroskop – 1 szt.

9. Holter EKG – 4 szt.

10. Holter RR – 4 szt.

11. Kardiomonitor – 4 szt.

12. Kolonoskop – 1 szt.

13. Lampa bezcieniowa – 4 szt.

14. Lampa czołowa laryngologiczna – 2 szt.

15. Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.

16. Lampa zabiegowa zwykła – 2 szt.

17. Laparoskop – 1 szt.

18. Laryngoskop dla dorosłych – 2 szt.

19. Negatoskop – 4 szt.

20. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 6 szt.

21. Respirator transportowy – 2 szt.

22. Respirator – 2 szt.

23. Spirometr – 2 szt.

24. Ssak elektryczny – 5 szt.

25. Stół zabiegowy – 1 szt.

26. Unit stomatologiczny – 1 szt.

27. USG – 1 szt.

28. USG z funkcją Dopplera ciągłego – 1 szt.

 

Wskaźniki realizacji celów Projektu:

I. Wskaźniki produktu:

1. Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 65 szt.

2. Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia – 7 628,00 m2.

3. Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.

4. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.

5. Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 szt.

 

II. Wskaźniki rezultatu:

1. Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne – 900 godz.

2. Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 27 250 osoby/rok.

3. Średni wiek aparatury medycznej – 1,50 lat.

4. Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu – 7 000 osoby/rok.

5. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 9 480 szt./ rok.

6. Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia – 8 400 osoby/rok.

 

Źródła finansowania:

Całkowita wartość inwestycji: 2 644 415,32

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 672 750,74

Budżet Państwa: 1 040 973,81 zł

Budżet Powiatu: 922 774,77 zł

SPZOZ Mogilno: 7 916,00 zł

 

Okres realizacji: 01.04.2012 – 15.12.2015

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa