SPZOZ w Mogilnie » Polityka jakosci 2022

Nagłówek

menu

Zawartość


Polityka Jakości

Polityka jakości

SP ZOZ w Mogilnie zajmuje się świadczeniem różnorodnych usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego oraz ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, opieki długoterminowej a także pomocy doraźnej.
Usługi świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe stojące przed naszym zakładem to:
• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
• dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości,
• ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością.
Realizacja tych celów następuje poprzez:
• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,
• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Dyrektor zakładu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo placówki.
Kadra zarządzająca zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Dyrektor
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
Mogilno: 2022-04-15
Wydanie I

Polityka jakości (pdf)