SPZOZ w Mogilnie » Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania 2022

Nagłówek

menu

Zawartość


Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania

Informacje

SP ZOZ w Mogilnie zajmuje się świadczeniem różnorodnych usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego oraz ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, opieki długoterminowej a także pomocy doraźnej.
Usługi świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO/ IEC 27001:2017.
Cele jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa informacji stojące przed naszym Zakładem to:
• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
• dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości,
• prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,
• ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością.
Realizacja tych celów następuje poprzez:
• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,
• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
SP ZOZ w Mogilnie realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.
Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Dyrektor zakładu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa informacji opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo placówki.
Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Dyrektor
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
Mogilno: 2023-01-30
Wydanie II

Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania (pdf)