SPZOZ w Mogilnie » Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania 2022

Nagłówek

menu

Zawartość


Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania

Informacje

SP ZOZ w Mogilnie zajmuje się świadczeniem różnorodnych usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego oraz ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, opieki długoterminowej a także pomocy doraźnej.
Świadczone usługi są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO/ IEC 27001:2017.

Cele jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa informacji stojące przed naszym Zakładem to:
• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
• dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi,
• prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,
• ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
• przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
• zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,
• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

SP ZOZ w Mogilnie realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.
Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Dyrektor zakładu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości i bezpieczeństwa informacji przystosowuje ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa informacji opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo placówki.
Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
Mogilno: 2024-04-23
Wydanie III

Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania (pdf)