SPZOZ w Mogilnie » Oferty stażu i praktyk

Nagłówek

menu

Zawartość


Oferty stażu i praktyk

Informacje

SP ZOZ w Mogilnie jako podmiot leczniczy jest uprawniony do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy w zakresie:
chorób wewnętrznych
pediatrii
Lekarze ubiegający się o staż w ramach odbywanej przez siebie specjalizacji w oddziałach Szpitala zobowiązani są do:
– uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z dyrektorem ds. medycznych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu, dostarczenia – na 14 dni przed rozpoczęciem stażu – podania do Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie zaakceptowanego uprzednio przez dyrektora ds. medycznych oraz wypełnionego i popisanego przez Szpital Kierujący porozumienia (2 egzemplarze).
Dział Spraw Pracowniczych potwierdza zawarcie porozumienia między Szpitalami.

Praktyki studenckie

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym podaniem do Dyrektora Szpitala, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły).
Dyrektor opiniuje podanie, a w przypadku akceptacji- wyznacza opiekuna praktyki.
Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora SP ZOZ podanie zostaje przekazane do Działu Spraw Pracowniczych, który informuje pisemnie studenta/ucznia o decyzji i wyborze opiekuna praktyk.
Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią.
Student zostanie dopuszczony o odbywania praktyki w przypadku, gdy Uczelnia Kierująca zobowiąże się do pokrycia ewentualnych kosztów badań poekspozycyjnych lub po okazaniu polisy ubezpieczeniowej obejmującej pokrycie takich kosztów.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (52) 50 66 738 lub e-mail: sekretariat@mpcz.pl