SPZOZ w Mogilnie » Zasady udostepniania dokumentacji medycznej

Nagłówek

menu

Zawartość


Zasady udostepniania dokumentacji medycznej

Informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (SPZOZ) zapewnia realizację prawa do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. SPZOZ w Mogilnie udostępnia dokumentację medyczną:
• pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy;
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia);
• osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadające pisemne upoważnienie;
• po śmierci pacjenta (osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia; w przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę wyraża Sąd);
• uprawnionym organom i podmiotom.
2. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi:
• do wglądu w miejscu udzielania świadczeń medycznych / siedzibie SPZOZ w Mogilnie;
• przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
• przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
• na informatycznym nośniku danych.
Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu, a także osobie upoważnionej przez pacjenta następuje niezwłocznie na podstawie pisemnego wniosku, jak również na podstawie wniosku złożonego w formie ustnej bądź elektronicznej.
Druki wniosków oraz upoważnień do wydania dokumentacji medycznej są dostępne na stronie internetowej SPZOZ pod adresem: www.spozoz-mogilno.pl w zakładce „Pacjent – niezbędnik pacjenta” oraz w komórkach organizacyjnych, które udostępniają dokumentację medyczną. Komórkami organizacyjnymi uprawionymi do udostępniania dokumentacji medycznej w SPZOZ są:
• Szpital w Mogilnie – Izba Przyjęć, Oddziały, Pracownie;
• POZ – Gębice, Markowice, Wylatowo, Dąbrowa;
• Przychodnie w Mogilnie i Strzelnie
• Zakład opiekuńczo – leczniczy w Strzelnie.
3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć:
• osobiście w miejscach wyżej wymienionych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00;
• przesłać pocztą na adres: SPZOZ w Mogilnie, ul.Kościuszki 10, 88-300 Mogilno z dopiskiem WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ;
• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpcz.pl
4.Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
• Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych;
• za każdą kolejną kopię dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodna wg. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale danego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Odpłatność za dokumentację medyczną (obowiązuje od 24.04.24r.):
• 1 strona kopii albo wydruku – 0,53zł (c.brutto)
• 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,08zł (c.brutto)
• dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 3,02zł (c.brutto)
• koszt przesyłki pocztowej, w zależności od operatora – od 8,00zł (c.brutto)

Podstawa prawna:
Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).
Art. 28 ust. 2a pkt 2 uchylony ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675). (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).

Załączniki