SPZOZ w Mogilnie » Inwestycje w SPZOZ w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość

Inwestycje w SPZOZ w Mogilnie

Przypominamy, że w miesiącu lipcu w ramach zadania p.n.,, Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez termomodernizacje i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” rozpoczęły się kolejne inwestycje na terenie SPZOZ w Mogilnie.

Pierwsze  zadanie na kwotę 1 162, 558, 31 zł brutto dotyczy Przychodni Rejonowej w Mogilnie, drugie na kwotę 333 797, 62 brutto dotyczy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gębicach. W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki otworowej, modernizacja kotłowni poprzez podłączenie do kotłowni gazowej znajdującej się w budynku głównym szpitala (przychodnia w Mogilnie), modernizacja kotłowni poprzez wyłączenie z eksplatacji kotłowni węglowej i zastąpienie jej pompą ciepła powietrze/woda (ośrodek w Gębicach)  modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej (przychodnia w Mogilnie), wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Natomiast kolejne rozpoczęte prace trwają w ramach zadania pn.,,Przebudowa Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie- modernizacja oddziału dziecięcego, położnictwa, neonatologicznego”. Pierwsze zadanie, którego łączny koszt wynosi 1 579 500 zł brutto polega na:  przebudowie oddziału dziecięcego, położniczego i neonatologicznego poprzez dobudowanie do szczytu budynku trzykondygnacyjnego obiektu, z klatką schodową, dźwigiem typu szpitalnego. Ponadto nastąpi przebudowa wewnętrzna oddziału położniczego polegająca na wymianie podłóg, drzwi, okien, urządzeniu pomieszczeń dla pacjentek, sali jednołóżkowej, modernizacji zespołu porodowego, w którego skład wchodzić będą: sala operacyjna dla porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, wyposażona w stanowisko resuscytacji noworodka, sala posiadająca śluzę umywalkowo – fartuchową dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, pomieszczeń dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pomieszczenie dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach dla porodów powikłanych. 

Druga część zadania opiewająca na kwotę 165 000 brutto polega na montażu podnośnika platformowego, który zapewni możliwość pokonywania różnicy poziomów pomiędzy oddziałem położniczym i ginekologicznym – na którym odbywa się ruch pacjentów i personelu medycznego.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.