SPZOZ w Mogilnie » „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” (nr RPKP.06.01.01-04-0031/17)

Nagłówek

menu

Zawartość

„Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” (nr RPKP.06.01.01-04-0031/17)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej

 

Umowa o dofinansowanie: nr WP-II-B.433.6.31.2017 zawarta w Toruniu
w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim
a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie

 

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” (nr RPKP.06.01.01-04-0031/17)

 

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie

ul. Powstania Wielkopolskiego 8

88-320 Strzelno

Pracownia Gastroskopii i Endoskopii

 

Cele Projektu:

Cel główny:

Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach ASDK poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań zakupionym sprzętem medycznym w ramach projektu o 23,8% w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Cele szczegółowe:

• zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,

• zadowalający poziom badań medycznych,

• właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,

• wsparcie działań opieki koordynowanej,

• nowoczesny sprzęt medyczny poprzez wymianę dotychczas posiadanego sprzętu.

Cele ogólne:

* skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,

* wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,

* zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala i wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,

*wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu mogileńskiego wpływający
na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

 

Zakres rzeczowy Projektu – obejmuje zakup następującego sprzętu medycznego (3 szt.):

1) Gastroskop – zestaw składający się z Videogastroskopu HDTV (wideo); Procesora wizyjnego HDTV; Źródła światła; Monitora medycznego HDTV; Wózka medycznego endoskopowego.

2) Kolonoskop – Videokolonoskop HDTV (video).

3) Stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów (Automatyczna myjnia endoskopowa),

 

Realizacja projektu umożliwi:

1.Stosowanie gastroskopu i kolonoskopu o wysokiej rozdzielczości. W porównaniu
do stosowanego obecnie sprzętu umożliwi to bardziej precyzyjną diagnostykę;

2.Stosowanie kolonoskopu wyposażonego w dodatkowy kanał służący do spłukiwania pola operacyjnego. Umożliwi to skrócenie czasu wykonywania procedur oraz osiągnięcie większej skuteczności diagnozowania oraz wykonywanych zabiegów. Ograniczona zostanie ilość procedur powtarzanych np. ze względu na niewłaściwe przygotowanie się pacjenta
do zabiegu. Wpłynie to na istotna poprawę komfortu pacjentów;

3.Pełne rozdzielenie wykonywania zabiegów gastroskopowych od kolonoskopowych
w wymiarze grafikowym lub w wymiarze przestrzennym;

4.Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu medycznego. Tym samym możliwość wykonania większej ilości procedur, a tym samym skrócenie czasu oczekiwani pacjentów na zabieg.

 

 

 

 

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2017)

– Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

– Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej- 378 000,00 zł

– Liczba zakupionej aparatury medycznej- 3 szt.

– Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.

– Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 2 szt.

Wskaźnik rezultatu:

– Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej- 786 osób

– Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną-786 szt..

 

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 399 999,55 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 199 999,77 PLN (50,00%)

* Wkład własny – 199 999,78 PLN (50,00%)

 

Okres realizacji Projektu: 06.02.2017 – 31.12.2017