SPZOZ w Mogilnie » Winda w przychodni w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Winda w budynku Przychodni SPZOZ w Mogilnie

Czwartek, 27.04.2023
Dyrekcja SPZOZ z przyjemnością informuje, że udało pozyskać się dofinansowanie na windę w ramach konkursu nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-433/22
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Prace winny zakończyć się do 30 listopada bieżącego roku.