SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – gazy medyczne

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – gazy medyczne

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

Wykonanie projektu ,kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru  na roboty budowlane zgodnie  z zadaniem:

„Wyposażenie w instalację gazów medycznych – planowane jest wyposażenie w instalację  do rozprowadzania tlenu, próżni, sprężonego powietrza medycznego do sal pacjentów i gabinetów zabiegowych Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Pediatrycznego w Szpitalu w Strzelnie”

 

I    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

TLEN MEDYCZNY – zasilanie z istniejącej sieci tlenu medycznego, która przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej. Źródło tlenu stanowią zbiorniki na tlen, które zlokalizowane są w rejonie budynku tlenowni.

SPRĘŻONE POWIETRZE – sieć sprężonego powietrza służącego do celów medycznych przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej podobnie jak i inne gazy medyczne. Źródłem sprężonego powietrza jest sprężarkownia zlokalizowana w rejonie budynku szpitalnego.

PRÓŻNIA – zasilanie z istniejącej sieci próżni, która przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej przy innych rurociągach gazów medycznych. Źródło zasilania stanowi agregat próżniowy zlokalizowany w rejonie budynku szpitala.

Na rozprowadzeniu głównych ciągów instalacyjnych zastosować szafy rozdzielcze – skrzynki zaworowo-pomiarowo-alarmowe SZIA. W salach zabiegowych gazy medyczne należy doprowadzić do tablicy TPG.

Stosować punkty poboru gazów medycznych typu „AGA” z zaworami zwrotnymi. Do prowadzenia instalacji stosować rury miedziane – Ø 8x1mm,  Ø 10x1mm, Ø 12x1mm. Do łączenia instalacji stosować lut srebrny LS-45, LS-60.

Użyte rury i złączki muszą posiadać atest dopuszczający do montażu w szpitalach. Użyty osprzęt instalacyjny ( skrzynki SZIA, tablice TPG i punkty poboru gazów medycznych ) musi posiadać certyfikaty dopuszczające do montażu w szpitalach. Ciśnienie gazów 5 bar, podciśnienie próżni (-0,5) bar.  Po wykonaniu prac wykonać próby instalacji PN.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do  15.06. 2015. roku.