SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – winda

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – winda

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

    „ Wykonanie projektu oraz kosztorysu na budowę , montaż windy osobowej w Szpitalu w Strzelnie – na potrzeby pacjentów, kadry medycznej i osób odwiedzających.  Montaż dźwigu osobowego wynika z konieczności dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. – (Filia Szpitala w  Strzelnie)”

I    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) wykonanie robót budowlanych i elektrycznych szybu i maszynowni mające na celu przygotowanie frontu robót do montażu nowych elementów dźwigu,
2) dostarczenie nowego dźwigu oraz ich rozładunek i przemieszczenie na plac budowy,
3) wykonanie dokumentacji dźwigu z wymaganymi certyfikatami oraz dokonanie uzgodnień i odbioru technicznego,
4) montaż nowego dźwigu,
5) rejestracja dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego (na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego) oraz poniesienie kosztów rejestracji,
6) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dźwigu, w szczególności: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i instrukcji eksploatacji,
7) przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania komunikacji awaryjnej i postępowania w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie.

Wymagania Zamawiającego dotyczące dźwigu:
Nowy  dźwig winien być wykonany z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

  • Świadectwa badań typów – Urzędu Dozoru Technicznego
  • Zgodność z normami dźwigowymi PN-EN 81-1,2:1998
  • Zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej EMC – PN-EN 12015 – Emisja, PN-EN 12016 – odporność – potwierdzona badaniami Polskiego Centrum Badania i Certyfikacji
  • Zgodność z normą PN-EN 627- dotyczącą zasad rejestracji danych i monitorowania dźwigów…”

 Wykończenie dźwigu antywandalowe.

Zamawiający nie wymaga aby dźwig był dodatkowo dostosowany do wymogów dźwigu dla ekip ratowniczych (zgodnie z normą EN 8172)

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do  30.04. 2015. roku.