SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe nr 11/2015

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe nr 11/2015

Zapytanie ofertowe nr 11/2015

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

 

    „ Nadzór inwestorski projektu pn.

Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”

 

(nazwa postępowania)

 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Planowana inwestycja będzie polegać na:

 

W zakresie zadania nr 1:

Budowa przyłącza elektrycznego, modernizacja trafostacji wraz z zakupem agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu (1 szt.) – wynika z niewystarczającej mocy przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb Szpitala w zakresie pewnego zasilania go w energię elektryczną oraz konieczności wyposażenia szpitala w automatyczny agregat prądotwórczy zapewniający bezprzerwowe podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napięcia (wymóg wynikający z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.). – (Filia Szpitala w Mogilnie). Przedmiotowe Rozporządzenie ( rozdział 6 „wymagania dotyczące instalacji” §41 ) w tym zakresie nakazuje – „rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną jaes agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania.

 

W zakresie zadania nr 2:

 

Dostosowanie obiektów do wymogów p/poż. i sanitarnych – wynika z wydanych nakazów sanitarnych i ppoż.

montaż drzwi ppoż.,

 

W zakresie zadania nr 3.

 

Wyposażenie w instalację gazów medycznych – planowane jest wyposażenie w instalację do rozprowadzania tlenu, próżni, sprężonego powietrza medycznego do sal pacjentów i gabinetów zabiegowych Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Pediatrycznego w Szpitalu w Strzelnie.

 

W zakresie zadania nr 4.

 

Modernizacja pomieszczeń szatni dla personelu medycznego – wynika z nałożonego nakazu sanitarnego i konieczności utworzenia w szatni dla personelu medycznego urządzeń sanitarnych (prysznice, łazienki, umywalki) – (Filia Szpitala w Strzelnie i w Mogilnie).

 

W zakresie zadania nr 5.

 

Przebudowa sieci wodociągowej wewnętrznej, w tym cyrkulacja wody.

 

W zakresie zadania nr 6.

 

Rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę (2 szt.) – obejmuje remont studni głębinowej

(tj. wymianę zbiorników ciśnieniowych na wodę i wymianę instalacji łączącej studnię głębinową

z hydrofornią) w Szpitalu w Strzelnie oraz montaż zbiorników na wodę wraz z niezbędna instalacją

w Szpitalu w Mogilnie. Zgodnie z § 40 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r., rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnić musi co najmniej jej 12-godzinny zapas wody – obecnie wymóg ten nie jest spełniony – (Filia Szpitala w Strzelnie i w Mogilnie).

 

 

 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.10. 2015. roku.