SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe nr 4/2016

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe nr 4/2016


Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

 

Dostawa gazów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.”

 

    

(nazwa postępowania)

 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych. Szczegółowy wykaz oraz opis parametrów znajduje się w załącznikach nr1.

Wykonawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty.

Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Szpitala Powiatu Mogileńskiego przy ul. Kościuszki 6 oraz do Filii im. T. Chałubińskiego ul. Powstania Wielkopolskiego 8, Strzelno.

 

Ilości podane w załączonym zestawieniu są ilościami szacunkowymi.

 

 

 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: dostarczać przedmiot umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcazobowzanyjest wykazać :

 1. posiadaniawiedzy idoświadczenia uprawnienia w zakresie

 2. dysponuosobamizdolnymidowykonaniazamówienia,

 3. dysponuodpowiednim potencjałem technicznym ,

 

KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 1. Cena (waga 100%)

 

 

Nr kryterium:

Wzór:

1

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof – cena podana w ofercie

 

 

Informacje dodatkowe:

 

  1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  3. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

   1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

   2. złoży ofertę niekompletną;

   3. przedstawi nieprawdziwe informacje;

   4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

       1. Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: sekretariat@mpcz.pl, faksem: 52 3152 533 , osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa gazów medycznych .”

 

. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość zostanie zatytułowana: „Oferta w ramach postępowania na Zapytanie ofertowe nr 4/2016 dopiskiem „Dostawa gazów medycznych ”

 

       1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

       2. Termin złożenia oferty: do 18.05.2016 do godz. 09,00 .

       3. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

       4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       5. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia.

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Zamawiający ma prawo każdorazowo, bez podania przyczyny, dokonać unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o czym poinformuje wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 7. W każdym przypadku po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców Zamawiający może przeprowadzić negocjacje. Negocjacje prowadzi się z każdym z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu. Negocjacje prowadzą do uzyskania najlepszej ceny lub zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Zamówienia należy udzielić wykonawcy, który w trakcie negocjacji zaoferował najkorzystniejsze warunki zamówienia.

 8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Dyrektor

SPZOZ w Mogilnie

Marek Gotowała

 

 

gazy medyczne tablica

Zał nr 1 Formularz cenowy