SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 

Mogilno, dnia 06.10.2017 r.

 

 

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

w Mogilnie

Ul. Kościuszki 10

 

Wykonawca:

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

 

Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w ramach planowanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.”

 

 

(nazwa postępowania)

 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu, który zostanie złożony w ramach Podziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (RPKP.06.01.01.-IŻ.00-04-125-17).

Studium wykonalności winno być opracowane zgodnie z wytycznymi tematycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Inwestycji w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=151

 

Wniosek o dofinansowanie projektu szpitala dotyczyć będzie:

1. przebudowy, rozbudowy obiektów ochrony zdrowia w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;

2. zakupu aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji .

Studium wykonalności powinno być dostarczone w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być opracowany w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

 

 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 27 październik 2017 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcazobowzanyjest wykazać :

 1. posiadaniawiedzy idoświadczenia uprawnienia w zakresie

 2. dysponuosobamizdolnymidowykonaniazamówienia,

 

KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 1. Cena (waga 100%)

 

Nr kryterium:

Wzór:

1

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof – cena podana w ofercie

 

Informacje dodatkowe:

 

  1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  3. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

   1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

   2. złoży ofertę niekompletną;

   3. przedstawi nieprawdziwe informacje;

   4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

       1. Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: sekretariat@mpcz.pl, faksem: 52 3152 533 , osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie studium wykonalności.”

 

. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość zostanie zatytułowana: Oferta w ramach postępowania na Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dopiskiem „Wykonanie studium wykonalności.”

 

       1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

       2. Termin złożenia oferty: do 16.10.2017 do godz. 09,00 .

       3. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

       4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       5. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia.

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Zamawiający ma prawo każdorazowo, bez podania przyczyny, dokonać unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o czym poinformuje wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 7. W każdym przypadku po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców Zamawiający może przeprowadzić negocjacje. Negocjacje prowadzi się z każdym z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu. Negocjacje prowadzą do uzyskania najlepszej ceny lub zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Zamówienia należy udzielić wykonawcy, który w trakcie negocjacji zaoferował najkorzystniejsze warunki zamówienia.

 8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Dyrektor

SPZOZ w Mogilnie

Marek Gotowała