SPZOZ w Mogilnie » Cennik badan 2022

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Zarządzenie dot. nowego cennika świadczenia usług

Zarządzenie nr 05/2022
Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie
z dnia 08.02.2022r.
w sprawie wprowadzenia nowego cennika świadczenia usług
1. Wprowadza się nowy cennik usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, który stanowi załącznik do nieniniejszego zarządzania.
2. Zmiana do cennika wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.03.2022r.
3. Z dniem wejścia w życia nowego cennika traci moc zarządzanie Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie nr 49/2020 z dnia 18.08.2020r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia nowego cennika oraz cennik obowiązujący na podstawie tego zarządzenia.
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Cennik świadczonych usług 2022r.