SPZOZ w Mogilnie » Projekt-Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z COVID-19

Nagłówek

menu

Zawartość


Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Nabór: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-72P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa Partnerska Nr DZ-9024.20.11.433.4.2020 zawarta w Toruniu
w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Lider) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (Partner)

Tytuł Projektu:„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele Projektu:

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt realizowany jest w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 28 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zakres rzeczowy Projektu realizowany przez Partnera – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie:

Sprzęt medyczny i wyposażenie do walki z wirusem COVID-19:
• Ambulans systemowy typu C – 1 szt. wraz z wyposażeniem (Przewóz pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19 skierowanych do leczenia w szpitalu specjalistycznym jednoimiennym, izolatorium lub innym dedykowanym pacjentom zdiagnozowanym lub z podejrzeniem COVID-19, z jednoczesnym zapewnieniem w czasie transportu sprzętu medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Przewóz próbek materiału biologicznego w celu badania w kierunku COVID-19).
• Respirator transportowy – 1 szt. (Urządzenie medyczne zamiennie nazywane sztucznym płucem. Jego zadaniem jest wspomaganie lub zastępowanie mięśni pacjenta, niezbędnych do oddychania. Na potrzeby transportu i leczenia izolowanych pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
• Sprzęt do dezynfekcji powierzchni, m.in. przez suchą mgłę – 2 szt. (Szybkie dezynfekowanie poprzez zamgławianie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w szpitalu i poradniach specjalistycznych – zredukowanie liczby drobnoustrojów podłogi, ściany, urządzenia, narzędzi itp. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
• Prace remontowo – budowlane dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych (Dostosowanie obiektu do pobytu pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 2 063 550,00 PLN
3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
4. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 – 1 szt.
5. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 2 szt.
6. Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 78 584,60 PLN
7. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 szt.
8. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2023):

1. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 000 osoby (Partnerzy projektu)

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 2 198 416,16 PLN
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 857 195,00 PLN (84,48%)
* Budżet Państwa – 206 355,00 PLN (9,39%)
* Wkład własny – 134 866,16 PLN (6,13%)

Okres realizacji Projektu: 01.02.2020 – 31.03.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa