SPZOZ w Mogilnie » Projekt-Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19

Nagłówek

menu

Zawartość


Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie: 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych
Nabór: RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa o dofinansowanie RPKP.09.03.01-04-0002/20 z dnia 29.05.2020 r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Partner wiodący) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (Partner)

Tytuł Projektu:„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele Projektu:

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt realizowany jest w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 38 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.
Odbiorcami projektu będą pracownicy w/w placówek, jak również podmiotów leczniczych, świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.

Zakres rzeczowy Projektu realizowany przez Partnera – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie:

Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
W ramach tego zadania planuje się zakup niezbędnych materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i innych niezbędnych środków w tym zakresie, przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia – personelu medycznego. Realizowane wsparcie pozwoli na odpowiednie wyposażenie podmiotów leczniczych, a w związku z tym zwiększy bezpieczeństwo personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych, a tym samym pacjentów. Działania te przyczynią się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze (szpitale/ stacje pogotowia ratunkowego).
Podmioty medyczne walczące z epidemią SARS-Cov-2 zmagają się z niedoborami w zakresie materiałów medycznych do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Na podstawie już zdiagnozowanych potrzeb powstał katalog niezbędnego wyposażenia dla osób świadczących usługi stacjonarnie oraz w środowisku. Zakupione będą m.in.
• rękawiczki jednorazowego użytku,
• maseczki ochronne jednorazowe,
• maseczki FFP3/FFP2,
• środki do dezynfekcji rąk,
• przyłbice ochronne,
• gogle ochronne,
• fartuchy ochronne,
• ochraniacze na obuwie,
• kombinezony ochronne,
• płyny dezynfekujące (do powierzchni różnego typu),
• płyny dezynfekujące sprzęt medyczny i inny sprzęt,
• inne związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
* Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.
* Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 – 513 955,50 PLN
* Liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą objętych wsparciem w ramach projektu – 1 szt.

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 513 955,50 PLN
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 436 862,17 PLN (85,00%)
* Budżet Państwa – 51 395,55 PLN (10,00%)
* Wkład własny – 25 697,78 PLN (5,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020 – 30.06.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa