SPZOZ w Mogilnie » Rozbudowa szpitala w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość


Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe
Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.10.2018 zawarta w Toruniu
w dniu 29 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim
a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Tytuł Projektu: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (RPKP.06.01.01-04-0068/17)

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (RPKP.06.01.01-04-0068/17)

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tadeusza Kościuszki 10

88-300 Mogilno

Cele Projektu:

Cel główny:

Podniesienie jakości, dostępności, szybkości, ciągłości, kompleksowości oraz skuteczności świadczonych usług medycznych ukierunkowanych na leczenie chorób przyczyniających się

do dezaktywizacji zawodowej, a także opieki nad kobietami w ciąży.

Cele szczegółowe:

* zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,

* zadowalający poziom badań medycznych,

* zadowalająca skuteczność leczenia,

* koncentracja, kompleksowość i ciągłość leczenia pacjentów,

* właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,

* dysponowanie nowoczesnym sprzętem medycznym,

* podniesienie komfortu pacjentów.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Roboty budowlane.- przebudowa budynku „B” oraz rozbudowa kompleksu szpitalnego
o budynek „C” w filii SPZOZ w Mogilnie. Powierzchnia całkowita przebudowy i rozbudowy Szpitala – 3 551,08 m2, na co składa się:

a) rozbudowa Szpitala o budynek „C” o powierzchni całkowitej – 3 342,48 m2, w tym:

• na potrzeby Oddziału Pediatrycznego – 506,22 m2,

• na potrzeby Oddziału Chirurgicznego – 512,28 m2,

• na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – 1 005,24 m2,

• na potrzeby Bloku Operacyjnego działającego w strukturach Oddziału
Chirurgicznego – 361,10 m2 ,

• na potrzeby Zespołu Porodowego działającego w strukturach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego – 245,39 m2,

• na potrzeby Działu Farmacji Szpitalnej – 166,33 m2,

• na potrzeby szatni dla personelu medycznego – 332,47 m2,

• na potrzeby pomieszczeń technicznych – 117,11 m2,

• na potrzeby części wspólnych Oddziału Chirurgicznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – 96,34 m2.

b) częściowa przebudowa budynku „B” o powierzchni całkowitej 208,60 m2, w tym:

• na potrzeby Pracowni Badań Endoskopowych – 208,60 m2,

• wykonanie windy szpitalnej.

2) Zakup sprzętu medycznego – 4 szt., w tym:

a) na potrzeby Bloku Operacyjnego funkcjonującego w strukturach Oddziału Chirurgicznego:

* Aparat do znieczuleń (1 szt.),

* Stół operacyjny (1 szt.),

* Zestaw do laparoskopii z osprzętem (1 szt.).

b) na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego:

* System nadzoru okołoporodowego (1 szt.).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2019)

a) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (SPZOZ w Mogilnie)

b) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. (przebudowa budynku „B” oraz budowa budynku „C” zakłada dostosowanie tych obiektów
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

c) Liczba wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (budowa budynku „C”)

d) Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (częściowa przebudowa budynku „B”)

e) Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (doposażony
w sprzęt medyczny zostanie Blok Operacyjny działający w strukturach Oddziału Chirurgicznego oraz Oddział Położniczo-Ginekologiczny, które zlokalizowane będą
w nowowybudowanym budynku „C”)

f) Liczba zakupionej aparatury medycznej – 4 szt.

g) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej– 702 000,00 zł

h) Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 3 szt. (częściowa przebudowa i rozbudowę filii Szpitala w Mogilnie na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chirurgicznego oraz Oddziału Pediatrycznego spowoduje,
że 3 komórki Szpitala zostaną objęte wsparciem, które umożliwi realizowanie
w ich strukturach ulepszonych usług zdrowotnych).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2020):

a) Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony
zdrowia – 4 015 osoby

b) Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 299 osoby

c) Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 1 531 szt.

d) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 45 427 osoby

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 17 993 080,43 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 242 541,35 PLN (29,14%)

* Wkład własny – 12 750 539,08 PLN (70,86%)

Okres realizacji Projektu: 05.06.2017 – 30.09.2019