SPZOZ w Mogilnie » RPOWKuj-Pom na lata 2014-2020

Nagłówek

menu

Zawartość


Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Poradnia Dziecięca Mogilno

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Konkurs: RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 – runda II

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.546.2020 zawarta w Toruniu
w dniu 10.12.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Tytuł Projektu:Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Poradnia Dziecięca Mogilno (RPKP.03.03.00-04-0025/19)

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Poradnia Dziecięca Mogilno (RPKP.03.03.00-04-0025/19)

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 4a
88-300 Mogilno
Poradnia Dziecięca Mogilno

Cele Projektu:

Cel główny:

Zmniejszenie poziomu energochłonności Budynku Przychodni Dziecięcej w Mogilnie
o 69,73% w roku docelowym (2021) w stosunku do roku bazowego (2019)

Cele szczegółowe:

– dostosowanie budynku do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła (dostosowanie do obowiązujących norm przenikania ciepła w zakresie w zakresie ścian zewnętrznych, stropu, stolarki okiennej) oraz ograniczenie energochłonności tego obiektu i strat dużej ilości energii;
– zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynku;
– zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery;
– poprawa warunków leczenia pacjentów korzystających z usług medycznych Przychodni;
– poprawa warunków i komfortu pracy personelu medycznego Przychodni;
– poprawa estetyki zewnętrznej obiektu.

Zakres rzeczowy Projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w budynku Poradni Dziecięcej w Mogilnie. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia – przewiduje się działania prowadzące przede wszystkim
do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych
do atmosfery, jak również zmniejszenia zużycia energii finalnej.
Budynek został wybudowany w 1960 roku, składa się z 3 kondygnacji (1 podziemna, 2 nadziemne).
Powierzchnia netto budynku – 257,88 m2, kubatura – 1 043,00 m3.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące działania:
a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia – 276,66 m2) – materiał: płyty izolacyjne (styropian grafitowy) o grubości 14 cm;
b) docieplenie stropodachu (powierzchnia – 150,00 m2) – materiał: płyty styropianu samogasnącego dwustronnie laminowanego papą, grubość warstwy izolacyjnej – 23 cm;
c) wymiana stolarki (powierzchnia – 51,34 m2), w tym: wymiana drzwi zewnętrznych
– 3 szt. (powierzchnia – 11,20 m2) oraz okien zewnętrznych – 9 szt., z zestawem szybowym dwukomorowym, trzyszybowym (powierzchnia – 40,14 m2). Dodatkowo wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszelkie obróbki blacharskie (w tym demontaż rur spustowych i rynien, montaż drabiny na dach);
d) naprawa schodów zewnętrznych, w tym wyposażenie w powierzchnię antypoślizgową;
e) wykonanie nowej instalacji odgromowej i inne prace zewnętrzne (m.in. ukrycie instalacji zewnętrznych);
f) modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – obejmuje zmianę systemu przygotowania c.w.u z elektrycznego (elektryczny podgrzewacz przepływowy) na gazowe (ciepło sieciowe
z ciepłowni lokalnej – gaz), poprzez wpięcie do istniejącego systemu przygotowania c.w.u. Szpitala (ciepłownia lokalna w Szpitalu). Ponadto wymiana orurowania instalacji wewnętrznej na rury tworzywowe, wymiana orurowania zimnej wody, wykonanie izolacji termicznej przewodów rozprowadzających poziomych jak i pionów oraz wymiana baterii czerpalnych na baterie elektroniczną z mieszaczem;
g) modernizacja systemu grzewczego c.o. – obejmuje przejście z kotłowni gazowej (zasilanie z sieci miejskiej) na gazową (ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej – gaz), poprzez wpięcie do istniejącego systemu c.o. Szpitala (ciepłownia lokalna Szpitala). Ponadto wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi, orurowania oraz armatury, wykonanie izolacji termicznej przewodów rozprowadzających poziomych i pionowych;
h) modernizacja oświetlenia (ilość – 42 szt.) – demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych (8 szt.) i żarowych (34 szt.) oraz montaż nowych opraw energooszczędnych
ze źródłami LED;
i) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 5kWp. Obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wraz z wykonaniem instalacji niezbędnej
dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci wewnętrznej Przychodni.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2020)
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 [szt.] (Budynek Poradni Dziecięcej)
2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 257,88 [m2] (Budynek Poradni Dziecięcej)
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt. [szt.] (Instalacja fotowoltaiczna
zainstalowana w Budynku Poradni Dziecięcej)

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2020):

1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 20,43 [MWh/rok]
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 384,02 [GJ/rok]
3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 158 877,78 [kWh/rok]
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 44,53 [tony równoważnika CO2]
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,005 [MWe]
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 5,00 [MWhe/rok]

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 355 157,63 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 245 069,40 PLN (69,00%)
* Budżet Państwa – 28 831,69 PLN (8,12%)
* Wkład własny – 81 256,54 PLN (22,88%)

Okres realizacji Projektu: 05.02.2019 – 31.12.2020