SPZOZ w Mogilnie » Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej

Nagłówek

menu

Zawartość


Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: : 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.33.2018 zawarta w Toruniu
w dniu 29.08.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP.06.01.01-04-0100/17)

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP.06.01.01-04-0100/17)

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
88-320 Strzelno

Cele Projektu:

Cel główny:

Podniesienie jakości i dostępności do opieki długoterminowej na terenie woj. kujawsko – pomorskiego, w szczególności powiatu mogileńskiego.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie roli placówek medycznych w opiece nad osobami wymagającymi całodobowej pielęgnacji i tym samym odciążenia z tych obowiązków rodzin tych osób (umożliwiając im powrót do codziennego życia, nierzadko też powrót na rynek pracy),
– utworzenie dodatkowych miejsc opieki długoterminowej (powiększenie liczby miejsc w ZOL SPZOZ Mogilno z 25 do 50 miejsc),
– skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do ZOL w SPZOZ w Mogilnie,
– zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych pod kątem ich jakości i dostępności,
– zadowalający poziom oferowanych i przeprowadzanych badań medycznych,
– koncentracja, kompleksowość i ciągłość udzielania opieki długoterminowej,
– właściwe wykorzystanie potencjału zatrudnionej kadry medycznej,
– zapewnienie wysokiego komfortu opieki pacjentom,
– zapewnienie wysokiego poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego (dzięki poszerzeniu powierzchni ZOL-u, zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej i koncentracji opieki długoterminowej,
w tym opieki nad osobami starszymi).

Zakres rzeczowy Projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Budynku Głównego Szpitala w Strzelnie wraz z jego nadbudową i adaptacją pomieszczeń. Prace te mają na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb ZOL-u, który zostanie przeniesiony do tego obiektu z lokalizacji w Mogilnie i powiększony w zakresie swojej działalności z 25 łóżek do 50, a następnie doposażony w 166 szt. nowej aparatury medycznej. W związku z tym w strukturach Szpitala utworzonych zostanie 25 nowych miejsc opieki długoterminowej.
Budynek został wybudowany w 1892 roku, składa się z trzech skrzydeł: skrzydło środkowe, zachodnie oraz wschodnie, posiada 4 kondygnacje (1 podziemna, 3 nadziemne). Powierzchnia netto budynku – 4 020,00 m2, kubatura – 12 460,00 m3.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Budynku Głównego Szpitala w Strzelnie pod potrzeby ZOL-u, która obejmie:
a) kondygnacje piwniczną o powierzchni 859,30 m2, gdzie znajdą się m.in. pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenie mycia i dezynfekcji łóżek oraz pomieszczenia przechowywania zwłok;
b) kondygnację parteru o powierzchni 1 096,20 m2, gdzie znajdą się m.in. Izba Przyjęć, pomieszczenia oddziału dziennego, gabinety terapeutyczne i psychologiczne, pokoje terapii zajęciowej, sale rehabilitacji ruchowej z niezbędnym zapleczem, pomieszczenia socjalne, magazyny i zespoły sanitarne dla osób niepełnosprawnych,
c) kondygnację I piętra o powierzchni 906,20 m2, gdzie znajdzie się m.in. 34-łóżkowy oddział pobytowy dla pacjentów ZOL (z pokojami jedno-, dwu- i trzyłóżkowymi oraz niezbędnymi węzłami sanitarnymi), sale pobytu dziennego i terapii zajęciowej, a także gabinety: terapeutyczne, badań, zabiegowe oraz pomieszczenia personelu medycznego,
d) kondygnację II piętra o powierzchni 671,80 m2, która w części będzie nadbudowana (w skrzydle zachodnim budynku), gdzie znajdzie się m.in. odcinek 16-łóżkowy ZOL dla pacjentów w stanach ciężkich (głównie terminalnych) – złożony z 2 pokoi jednołóżkowych i 7 pokoi dwułóżkowych wraz z dwiema łazienkami, pomieszczenia zabiegowe, pielęgniarskie, promorte, pokoje personelu, a także Hostel z 8 miejscami noclegowymi dla rodzin pacjentów ZOL-u.
Prace budowlane obejmują branże ogólnobudowlaną (roboty rozbiórkowe, dach, ściany, schody, ścianki działowe, kominy, wykończenie wewnętrzne, wykończenie zewnętrzne), branżę elektryczną (instalacja elektroenergetyczna, instalacje stałoprądowe), branża sanitarna (centralne ogrzewanie, gazy medyczne, wentylacja, klimatyzacja, wodno – kanalizacyjna)
Łączna powierzchnia użytkowa Budynku Głównego w Filii Szpitala w Strzelnie, która objęta zostanie pracami budowlanymi wyniesie 3 533,50 m2.
2. Zakup aparatury medycznej – na potrzeby głównie nowo tworzonych miejsc w ZOL (166 szt. sprzętu medycznego):
• Łóżko szpitalne (25 szt.),
• Zestaw zapobiegający powstawaniu odleżyn (25 szt.),
• Zestaw ułatwiający pielęgnację (3 szt.),
• Zestaw ułatwiający pielęgnację z wanną (2 szt.),
• Kabina UGUL z osprzętem (2 szt.),
• Cykloergometr (2 szt.),
• Rotor kończyn górnych (2 szt.),
• Materac rehabilitacyjny (2 szt.),
• Drabinka gimnastyczna (2 szt.),
• Poręcz do nauki chodzenia (2 szt.),
• Aparat do elektroterapii (2 szt.),
• Stół do terapii zajęciowej (2 szt.),
• Koncentrator tlenu (3 szt.),
• Ssak elektryczny (4 szt.),
• Inhalator (3 szt.),
• Glukometr (5 szt.),
• Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (3 szt.),
• Zestaw do reanimacji (3 szt.),
• Pompa infuzyjna (6 szt.),
• Wózek inwalidzki (5 szt.),
• Kule (10 szt.),
• Chodzik (5 szt.),
• Balkonik (5 szt.),
• Laska (5 szt.),
• Stetoskop (2 szt.),
• Aparat EKG (1 szt.),
• Respirator stacjonarny (1 szt.),
• Defibrylator (3 szt.),
• Stolik przyłóżkowy (25 szt.),
• Waga ze wzrostomierzem (3 szt.),
• Nebulizator (3 szt.).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2023)
1. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 928 371,00 PLN (wartość zakupu 166 sztuk aparatury medycznej na potrzeby rozbudowanego ZOL-u).
2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 sztuka (SPZOZ z siedzibą w Mogilnie).
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –1 sztuka (Budynek Główny Szpitala w Strzelnie).
4. Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 sztuka (Budynek Główny Szpitala w Strzelnie).
5. Liczba zakupionej aparatury medycznej – 166 sztuk (zakup aparatury medycznej na potrzeby rozbudowanego ZOL-u).
6. Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 sztuka (doposażenie w aparaturę medyczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Budynku Głównym Szpitala w Strzelnie).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2024):
1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 45 427 osób (ludność powiatu mogileńskiego).
2. Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 256 osób.
3. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 256 osób.

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 10 967 992,50 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 8 351 367,66 PLN (76,15%)
* Budżet Powiatu – 2 597 742,35 PLN (23,68%)
* SP ZOZ Mogilno – 18 882,49 PLN (0,17%).

Okres realizacji Projektu: 18.09.2017 – 30.10.2023