SPZOZ w Mogilnie » Zmniejszenie energochłonności obiektów SPZOZ Mogilno poprzez termomodernizację

Nagłówek

menu

Zawartość


Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilno poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Nr. projektu: RPKP.02.03.00-04-040/14

Umowa o dofinansowanie nr: WP-II-W.433.2.6.2015 zawarta w Toruniu
pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2007-2013) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Tytuł Projektu:Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilno poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RPKP.02.03.00-04-040/14)

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilno poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RPKP.02.03.00-04-040/14)

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. T. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
Przychodnia Rejonowa
Wiejski Ośrodek Zdrowia
Gębice 10
88-330 Marcinkowo

Cele Projektu:

Cel główny:

Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów SPZOZ w Mogilnie
o 83,77% w roku docelowym (2017) w stosunku do roku bazowego (2014).

Cele szczegółowe:

– dostosowanie budynków do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła (dostosowanie do obowiązujących norm przenikania ciepła w zakresie w zakresie ścian zewnętrznych, stropu, stolarki okiennej) oraz ograniczenie energochłonności tego obiektu
i strat dużej ilości energii;
– zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków;
– zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery;
– poprawa warunków leczenia pacjentów korzystających z usług medycznych;
– poprawa warunków i komfortu pracy personelu medycznego;
– poprawa estetyki zewnętrznej obiektów.

Zakres rzeczowy Projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej w Mogilnie (powierzchnia netto – 1 451,00 m2, kubatura części ogrzewanej – 7 163 m3) oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gębicach (powierzchnia netto – 465,49 m2, kubatura części ogrzewanej – 1 400 m3) wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie). W ramach prowadzonego przedsięwzięcia – przewiduje się działania prowadzące przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych do atmosfery, jak również zmniejszenia zużycia energii finalnej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące działania:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych.
2. Docieplenie stropodachu.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Modernizacja kotłowni w Przychodni w Mogilnie (poprzez podłączenie do kotłowni gazowej znajdującej się w budynku głównym Szpitala za pomocą rurociągów preizolowanych – nastąpiło wyłączenie z eksploatacji kotłowni węglowej znajdującej się w budynku Przychodni.
5. Modernizacja kotłowni w WOZ w Gębicach – poprzez wyłączenie z eksploatacji kotłowni węglowej i zastąpienie jej pompą ciepła powietrze/woda.
6. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) – wymiana rurociągów i grzejników.
7. Modernizacja instalacji c.w.u. – wymiana rurociągów.
8. Montaż instalacji fotowoltaicznej (na dachu Budynku Przychodni Rejonowej o mocy 20 kWp.).
9.Wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2015)
1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 2 [szt.] (Budynek Przychodni Rejonowej w Mogilnie, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gębicach).
2. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 0,089 [km] (podłączenie Przychodni Rejonowej do kotłowni gazowej w Budynku Głównym Szpitala o długości 89 m).
3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej – 1 [szt.] (zastąpienie kotłowni węglowej pompą ciepła w WOZ w Gębicach).
4. Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych źródeł ciepła – 1 [szt.] (zastąpienie kotłowni węglowej pompą ciepła w WOZ w Gębicach).
5. Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych węzłów cieplnych – 1 [szt.] (przebudowany węzeł cieplny kotłowni gazowej).

6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej – 80 [szt.] (panele fotowoltaiczne – 80 szt.)
Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2017):
1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 115,610 [MWh/rok].
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów – 20,000 [MWh/rok].
3. Moc zainstalowana energii – 0,115 [MW].
4. Moc zainstalowana energii cieplnej – 0,095 [MW].
5. Liczba odbiorców korzystających z systemów ciepłowniczych – 36 [osoby].
6. Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji – 2 [szt.]. (kotłownia węglowa w Przychodni Rejonowej w Mogilnie, kotłownia w WOZ w Gębicach).
7. Liczba obiektów użyteczności publicznej w których dokonano przekształcenia istniejących systemów ogrzewania w systemy bardziej przyjazne środowisku, ograniczające „niską emisję” – 2 [szt.] (budynek Przychodni Rejonowej w Mogilnie, budynek WOZ w Gębicach).

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita Projektu – 1 608 776,83 PLN
– Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 258 402,93 PLN (78,22%)
– Budżet Powiatu – 222 071,11 PLN (13,80%)
– Wkład własny – 128 302,79 PLN (7,98%)

Okres realizacji Projektu: 01.06.2014 – 30.11.2015