SPZOZ w Mogilnie » Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10

na podstawie:
1/ ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
2/ rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. jedn. Dz. U. z 2018 poz.393 ze zm.),
ogłasza konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych

I. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe medyczne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
• tytuł specjalisty zgodny z co najmniej jednym z kierunków leczniczych prowadzonych przez Szpital,
• co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie lekarza.

II. Wymagania dodatkowe:
• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z opisem koncepcji pracy na tym stanowisku,
• dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
• dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
• CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
• inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe i staż pracy kandydata (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
• oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Termin, sposób i miejsce złożenia dokumentów
Ofertę z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie umieszczając na niej swoje
imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.
w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu.

IV. Informacja dotycząca udostępnienia dokumentów
Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Wszelkich informacji udziela pracownik
Magdalena Rząd – tel. 52 315 25 15; 525 066 738,
w sprawach finansowych Zakładu
Agnieszka Matecka-Stępień – Główna księgowa – tel. 525 066 767

Mogilno dnia 15.06.2020 r.

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych