SPZOZ w Mogilnie » Poprawa efektywności energetycznej2023

Nagłówek

menu

Zawartość


Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Konkurs: RPKP.03.03.00-IZ.00-04-369/20

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.510.2020 zawarta w Toruniu
w dniu 24.11.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0003/20)

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0003/20)

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie, Filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
88-320 Strzelno

Cele Projektu:

Cel główny:

Zmniejszenie poziomu energochłonności Budynku Głównego Szpitala w Strzelnie o 63,80% w roku docelowym (2024) w stosunku do roku bazowego (2020).

Cele szczegółowe:

– dostosowanie budynku do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła (dostosowanie do obowiązujących norm przenikania ciepła w zakresie w zakresie ścian zewnętrznych, stropu, stolarki okiennej i drzwiowej),
– ograniczenie energochłonności obiektu i strat dużej ilości energii,
– zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynku,
– zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery (CO2, PM 10),
– poprawa warunków leczenia pacjentów korzystających z usług medycznych Szpitala w Strzelnie,
– poprawa warunków i komfortu pracy personelu medycznego Szpitala w Strzelnie,
– poprawa estetyki zewnętrznej obiektu.

Zakres rzeczowy Projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w Budynku Głównym Szpitala w Strzelnie. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia – przewiduje się działania prowadzące przede wszystkim
do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych
do atmosfery, jak również zmniejszenia zużycia energii finalnej.
Budynek został wybudowany w 1892 roku, składa się z trzech skrzydeł: skrzydło środkowe, zachodnie oraz wschodnie, posiada 4 kondygnacje (1 podziemna, 3 nadziemne). Powierzchnia netto budynku – 4 020,00 m2, kubatura – 12 460,00 m3.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące działania:
a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia – 1 663,40 m2) – materiał: styropian o grubości 14 cm;
b) docieplenie stropodachu (powierzchnia – 1 720,00 m2) – materiał: wełna mineralna o grubości 22 cm;
c) wymiana stolarki (powierzchnia – 590 m2), w tym: wymiana drzwi zewnętrznych (powierzchnia 36,20 m2) oraz okien zewnętrznych z zestawem szybowym dwukomorowym, trzyszybowym (powierzchnia – 553,80 m2). Dodatkowo wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszelkie obróbki blacharskie;
d) wykonanie nowej instalacji odgromowej i inne prace zewnętrzne (m.in. demontaż elementów będących na elewacji typu, uchwyty flagowe, oprawy oświetleniowe, instalacja alarmowa oraz inne tym podobne elementy, ukrycie instalacji zewnętrznych);
e) modernizacja systemu grzewczego c.o. – obejmie wymianę całej instalacji, w tym grzejniki z zaworami termostatycznymi i orurowanie z izolacją termiczną oraz wyposażenie układu instalacji c.o. na poziomie w zawory stabilizujące ciśnienie nowej instalacji;
f) modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – obejmie wymianę orurowania wraz z wykonaniem izolacji termicznej, wymianę armatury wraz z urządzeniami sanitarnymi;
g) modernizacja oświetlenia (583 punkty świetlne) – demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych i żarowych oraz montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED;
h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 50 kWp, obejmie montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wraz z wykonaniem instalacji niezbędnej dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci wewnętrznej Przychodni Szpitala.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2023)
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 [szt.] (Budynek Szpitala w Strzelnie).
2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 020,00 [m2] (Budynek Szpitala w Strzelnie).
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt. [szt.] (Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana w Budynku Szpitala w Strzelnie).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2024):
1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 291,20 [MWh/rok]
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5 067,23 [GJ/rok]
3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 123 454,87 [kWh/rok]
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 658,72 [tony równoważnika CO2]
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,05 [MWe]
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 50,00 [MWhe/rok]

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 2 176 429,43 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 758 084,77 PLN (80,78%)
* Budżet Powiatu – 418 344,66 PLN (19,22%)

Okres realizacji Projektu: 05.02.2019 – 30.10.2023