SPZOZ w Mogilnie » Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych

Nagłówek

menu

Zawartość


Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych

Informacje

Logotyp
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Nr. projektu: RPKP.03.02.00-04-019/14

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-W.433.3.23.2014 zawarta w Toruniu
w dniu 4 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego

Zdjęcia

Dane projektu

Tytuł Projektu: Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. T. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
88-320 Strzelno

Cele Projektu:

Cel główny:

Podniesienie jakości i dostępu do badań i usług medycznych poprzez zwiększeniu liczby wykonywanych badań zakupionych sprzętem medycznym w ramach projektu o 49% w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Cele szczegółowe:

– zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania, skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, wykonywanie kompleksowych badań medycznych, zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala, wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu mogileńskiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców;
– dostosowanie obiektów do użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów;
– zadowalający poziom badań medycznych;
– właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej, wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego;
– dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Roboty budowlane:
– Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Mogilnie;
– Budowa przyłącza elektrycznego, modernizacja trafostacji wraz z zakupem agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu (1 szt.) w Mogilnie;
– Dostosowanie obiektów Szpitala w Mogilnie i w Strzelnie do wymogów p/poż. i wymogów sanitarnych;
– Wyposażenie obiektu szpitalnego w Strzelnie w dźwig osobowy;
– Wyposażenie obiektów Szpitala w Mogilnie i w Strzelnie w instalację gazów medycznych;
– Modernizacja pomieszczeń szatni dla personelu medycznego w Strzelnie oraz w Mogilnie;
– Przebudowa sieci wodociągowej wewnętrznej – w tym cyrkulacja wody – w Szpitalu w Mogilnie;
– Instalacja rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w Szpitalu w Strzelnie i w Mogilnie.
2) Zakup sprzętu medycznego:
– Centrala monitorująca + 2 kardiomoinitory (zestaw) – 1 szt.;
– Defibrylator – 2 szt.;
– Dermatoskop – 1 szt.;
– Dermatom – 1 szt.;
– EKG – 2 szt.;
– Fotel laryngologiczny – 2 szt.;
– Fotel ginekologiczny – 4 szt.;
– Gastroskop – 1 szt.;
– Holter EKG – 4 szt.;
– Holter RR – 4 szt.;
– Kardiomonitor – 4 szt.;
– Kolonoskop – 1 szt.;
– Lampa bezcieniowa – 4 szt.;
– Lampa czołowa laryngologiczna – 2 szt.;
– Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.;
– Lampa zabiegowa zwykła – 2 szt.;
– Laparoskop – 1 szt.;
– Laryngoskop dla dorosłych – 2 szt.;
– Negatoskop – 4 szt.;
– Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 6 szt.;
– Respirator transportowy – 2 szt.;
– Respirator – 2 szt.;
– Spirometr – 2 szt.;
– Ssak elektryczny – 5 szt.;
– Stół zabiegowy – 1 szt.;
– Unit stomatologiczny – 1 szt.;
– USG – 1 szt.;
– USG z funkcją Dopplera ciągłego – 1 szt.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2015)
a) Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia – 7 628,00 m2
b) Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 65 szt.
c) Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
d) Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
e) Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2016):
a) Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne – 900,00 godz.
b) Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 27 250 osoby
c) Średni wiek aparatury medycznej – 1,50 lata
d) Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu – 7 000 osoby
e) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 9 480 szt.
f) Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/ doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia – 8 400 osoby

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita Projektu – 2 644 415,32 PLN
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 672 750,74 PLN (25,44%)
– Budżet Państwa – 1 040 973,81 PLN (39,36%)
– Budżet Powiatu Mogileńskiego – 922 774,77 (34,90%)
– Wkład własny – 7 916,00 PLN (0,30%)

Okres realizacji Projektu: kwiecień 2012 – grudzień 2015